Search Price Results
Wish

LOT 1046

(-), 2 kruiken, w.o. Duitse steengoed baardmankruik met...

[ translate ]

2 kruiken, w.o. Duitse steengoed baardmankruik met buikstempel van wapen Amsterdam en greep, Frechen, 18e eeuw -met bakfouten-
h. 20


View it on
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Time, Location
20 Nov 2023
Netherlands, Hertogenbosch
Auction House
Unlock

[ translate ]

2 kruiken, w.o. Duitse steengoed baardmankruik met buikstempel van wapen Amsterdam en greep, Frechen, 18e eeuw -met bakfouten-
h. 20

Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Time, Location
20 Nov 2023
Netherlands, Hertogenbosch
Auction House
Unlock
View it on