Search Price Results
Wish

LOT 19

(-), Facetgeslepen spiegel in rijkbewerkte goudkleurige lijst, 176x103...

[ translate ]

Facetgeslepen spiegel in rijkbewerkte goudkleurige lijst, 176x103 cm cm


View it on
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Time, Location
20 Nov 2023
Netherlands, Arnhem
Auction House
Unlock

[ translate ]

Facetgeslepen spiegel in rijkbewerkte goudkleurige lijst, 176x103 cm cm

Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Time, Location
20 Nov 2023
Netherlands, Arnhem
Auction House
Unlock
View it on