Search Price Results
Wish

LOT 1195

NAZI HEL - הגיהנום הנאצי - אלבום תצלומים ממחנות המוות....

[ translate ]

NAZI HEL - הגיהנום הנאצי - אלבום תצלומים ממחנות המוות. אמשטרדם [1945] - מהדורה ראשונה

NAZI HEL - הגהינום הנאצי - אלבום תצלומים נדיר ומחריד ממחנות המוות (לא מצונזר). הוצאת Van Holkema & Warendorf N.V. אמשטרדם, [1945] - מהדורה ראשונה. הולנדית.

אלבום ובו 28 תצלומים גדולים אגודים בסליל, קשים לצפייה, אשר צולמו במחנות המוות בידי צלם העיתונות ההולנדי של בעלות הברית וילם ואן דה פול [Willem Van De Poll] בזמן שחרור המחנות. במבוא לאלבום כותב המו"ל (הולנדית): "חוברת זו מאגדת תצלומים רשמיים שונים של צלמי מלחמה מבעלות הברית, המהווים יחד תיעוד מזעזע של כל אותם מקומות שנושאי התרבות של הרייך הגרמני השלישי, כפי שכינו עצמם, הפכו לגיהנום עלי אדמות... התמונות הללו, אחת אחת, מסבירות את מאבק החיים והמוות של עולם שלם נגד החיים... חיילי בעלות הברית פגשו במחנות גופות של יהודים שהפשע היחיד שלהם היה שנולדו יהודים...". בהמשך במבוא הסבר אודות המחנות ברגן בלזן, דכאו, בוכנוואלד, מאוטהאוזן, זקסנהאוזן, ואחרים - המצב בו מצאו בעלות הברית כל מחנה, מספר הנספים בו, ומספרם של הניצולים שנמצאו בחיים בכל מחנה.

בתצלומים: קבוצת ניצולות בברגן בלזן במצב גופני קשה, פינוי גופות מצריף במחנה נורדהאוזן, ילדים שגוועו ברעב במחנה ברגן בלזן, אסירים כחושים על דרגשי העץ בבוכנוואלד, אסירים במחנה סטאלג סובלים מתת תזונה, אסירים מותשים במחנה ברגן בלזן, ילד מורעב מגלה אות חיים בזמן כניסת המשחררים, הקרימטוריום במאוטהאוזן, קבר אחים בברגן בלזן "הגהנום של הימלר", פינוי גופות בדכאו, גופות מוטלות על הקרקע בבוכנוואלד, נשים משוחררות בברגן בלזן, אזרחים גרמנים שהוכרחו להגיע למחנות ולראות במו עיניהם את פשעי בני עמם במחנה בוכנוואלד, מפקד ברגן בלזן ג'וזף קרמר נעצר בידי חיילי בעלות הברית, היציאה לחופש של הילדים בבוכנוואלד, ועוד.

במהלך מלחמת העולם השנייה, הצלם העיתונות ההולנדי וילם ואן דה פול [1895-1970] תיעד בתצלומיו את גטו ורשה ואת חבל הסודטים. בסוף המלחמה תיעד את יום השחרור של ערי הולנד השונות ושל מחנות המוות. לאחר המלחמה מונה לצלם הרשמי של משפחת המלוכה ההולנדית. בין 1948 ל-1949, במהלך מלחמת העצמאות, שהה במדינת ישראל ותיעד את החיים האזרחיים בזמן המלחמה, ואף המשיך לצלם אירועים חשובים בישראל בשנים הבאות באלפי תצלומים שהותיר.

[32] עמ'. אלבום: 25x19 ס"מ. כל תצלום על פני עמוד שלם. התצלומים כולם מתוארים בהולנדית. סימני חלודה בסליל. מצב טוב.

[ translate ]
Reserve
Unlock
Time, Location
21 May 2024
Israel, Jerusalem
Auction House
Unlock

[ translate ]

NAZI HEL - הגיהנום הנאצי - אלבום תצלומים ממחנות המוות. אמשטרדם [1945] - מהדורה ראשונה

NAZI HEL - הגהינום הנאצי - אלבום תצלומים נדיר ומחריד ממחנות המוות (לא מצונזר). הוצאת Van Holkema & Warendorf N.V. אמשטרדם, [1945] - מהדורה ראשונה. הולנדית.

אלבום ובו 28 תצלומים גדולים אגודים בסליל, קשים לצפייה, אשר צולמו במחנות המוות בידי צלם העיתונות ההולנדי של בעלות הברית וילם ואן דה פול [Willem Van De Poll] בזמן שחרור המחנות. במבוא לאלבום כותב המו"ל (הולנדית): "חוברת זו מאגדת תצלומים רשמיים שונים של צלמי מלחמה מבעלות הברית, המהווים יחד תיעוד מזעזע של כל אותם מקומות שנושאי התרבות של הרייך הגרמני השלישי, כפי שכינו עצמם, הפכו לגיהנום עלי אדמות... התמונות הללו, אחת אחת, מסבירות את מאבק החיים והמוות של עולם שלם נגד החיים... חיילי בעלות הברית פגשו במחנות גופות של יהודים שהפשע היחיד שלהם היה שנולדו יהודים...". בהמשך במבוא הסבר אודות המחנות ברגן בלזן, דכאו, בוכנוואלד, מאוטהאוזן, זקסנהאוזן, ואחרים - המצב בו מצאו בעלות הברית כל מחנה, מספר הנספים בו, ומספרם של הניצולים שנמצאו בחיים בכל מחנה.

בתצלומים: קבוצת ניצולות בברגן בלזן במצב גופני קשה, פינוי גופות מצריף במחנה נורדהאוזן, ילדים שגוועו ברעב במחנה ברגן בלזן, אסירים כחושים על דרגשי העץ בבוכנוואלד, אסירים במחנה סטאלג סובלים מתת תזונה, אסירים מותשים במחנה ברגן בלזן, ילד מורעב מגלה אות חיים בזמן כניסת המשחררים, הקרימטוריום במאוטהאוזן, קבר אחים בברגן בלזן "הגהנום של הימלר", פינוי גופות בדכאו, גופות מוטלות על הקרקע בבוכנוואלד, נשים משוחררות בברגן בלזן, אזרחים גרמנים שהוכרחו להגיע למחנות ולראות במו עיניהם את פשעי בני עמם במחנה בוכנוואלד, מפקד ברגן בלזן ג'וזף קרמר נעצר בידי חיילי בעלות הברית, היציאה לחופש של הילדים בבוכנוואלד, ועוד.

במהלך מלחמת העולם השנייה, הצלם העיתונות ההולנדי וילם ואן דה פול [1895-1970] תיעד בתצלומיו את גטו ורשה ואת חבל הסודטים. בסוף המלחמה תיעד את יום השחרור של ערי הולנד השונות ושל מחנות המוות. לאחר המלחמה מונה לצלם הרשמי של משפחת המלוכה ההולנדית. בין 1948 ל-1949, במהלך מלחמת העצמאות, שהה במדינת ישראל ותיעד את החיים האזרחיים בזמן המלחמה, ואף המשיך לצלם אירועים חשובים בישראל בשנים הבאות באלפי תצלומים שהותיר.

[32] עמ'. אלבום: 25x19 ס"מ. כל תצלום על פני עמוד שלם. התצלומים כולם מתוארים בהולנדית. סימני חלודה בסליל. מצב טוב.

[ translate ]
Reserve
Unlock
Time, Location
21 May 2024
Israel, Jerusalem
Auction House
Unlock