Search Price Results
Wish

LOT 9

Léon Arie Feijen (1947)

[ translate ]

Léon Arie Feijen (1947)

'Zeegezicht met vishandelaren op de kade', gesigneerd ‘L.A. Feijen’ r.o.

Olieverf op paneel, 20,6 x 25,4 cm


View it on
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
05 Apr 2024
Netherlands, Rotterdam
Auction House
Unlock

[ translate ]

Léon Arie Feijen (1947)

'Zeegezicht met vishandelaren op de kade', gesigneerd ‘L.A. Feijen’ r.o.

Olieverf op paneel, 20,6 x 25,4 cm

Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
05 Apr 2024
Netherlands, Rotterdam
Auction House
Unlock
View it on