Search Price Results
Wish

LOT 26

Onbekende meester, 20e/21 eeuw

[ translate ]

Onbekende meester, 20e eeuw

“Bloemstilleven”, gesigneerd ‘J. Jensen’ r.o.

Olieverf op board, 24 x 19 cm.


View it on
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
05 Apr 2024
Netherlands, Rotterdam
Auction House
Unlock

[ translate ]

Onbekende meester, 20e eeuw

“Bloemstilleven”, gesigneerd ‘J. Jensen’ r.o.

Olieverf op board, 24 x 19 cm.

Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
05 Apr 2024
Netherlands, Rotterdam
Auction House
Unlock
View it on